aori.supporthelp@aori.com
Kundtjänst. Kontakta oss via skype eller e-post.
aori.supporthelp@aori.com
Kundtjänst. Kontakta oss via skype eller e-post

Villkor

Riktlinjer för tecknande av prenumeration och avtal för leverans av tjänster
1. Avtalet är endast tillgängligt på engelska och svenska och du kan ladda ner och granska avtalet på www.aori.com;
2. Om du har några frågor angående avtalet kan du kontakta help@aori.com;
3. Hur man tecknar detta avtal finns att hitta under avsnitt 4 i avtalet;
4. Du kan ingå avtalet endast om du bor något av de länder som definieras i avtalet, om du uppfyller kravet i avsnitt 3 i avtalet och om du samtycker till villkoren i avtalet.

Prenumeration och avtal för leverans av tjänster

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1. DEFINITIONER
2. TJÄNSTERNAS TILLGÄNGLIGHET
3. Din status
4. Hur avtalet upprättas mellan dig och företaget
5. Företaget förpliktelser
6. Kundens förpliktelser
7. AVGIFTER OCH BETALNING för köpta tjänster
8. Immateriella rättigheter och licenser
9. SEKRETESS
10. MEDDELANDEN
11. Affiliates
12. ÖMSESIDIG SKADEERSÄTTNING
13. Vår rätt att ändra dessa VILLKOR
14. Giltighet OCH UPPSÄGNING
15. DATAINSAMLING / SKYDD
16. Ogiltigförklarande
17. ANSVARSBEGRÄNSNING
18. LAG OCH RÄTTSKIPNING
19. BANKKONTO

1. DEFINITIONER "Affiliate": någon av följande (a) Google: www.google.com, (b) Yandex: http://advertising.yandex.ru, (c) Facebook: www.facebook.com, (d) VKontakte: https://vk.com och (e) Odnoklassniki: https://target.mail.ru
"Affiliates Regler och villkor" betyder (a) för Google: www.google.com/ads/policies. (b) För Yandex: http://advertising.yandex.ru/trebovaniya1.xml, (c) för Facebook: www.facebook.com/ad_guidelines.php, (d) För VKontakte:
https://vk.com/exchange?act=office_help&terms=1, och (e) för Odnoklassniki: https://target.mail.ru/agency/doc/pravila
"Företaget" betyder AORI Technologies Limited , registrerat i enlighet med lagstiftningen i Republiken Cypern, som har ett registreringsnummer HE335478 och som har sitt säte på adress: 11, Kos, Anthoupoli, 2302, Nicosia, Cypern och momsregistreringsnummer CY 10246022F.
"Kund" avser en person som är registrerad på vår hemsida www.aori.com och inom mindre än 180 dagar från registreringsdatumet har köpt en tjänst.
"Inaktiv kund": en person som är registrerad på webbplatsen www.aori.com men inte har köpt några tjänster inom 180 dagar från registreringsdatumet, eller tidigare har köpt en tjänst som har avslutats, men under minst 180 dagar inte har köpt någon ny tjänst.
Med "Avtal" menas detta avtal.
 "Innehåll" avser den information som företaget får från sina licensgivare eller offentliga källor, och som erbjuds kunden, enligt beskrivning nedan.
"Data": information eller material som har tagits emot av företaget från Kunden enligt detta avtal.
"Dokumentation" avser bolagets online-manualer, dokumentation, hjälp- och utbildningsmaterial, som uppdateras från tid till annan, och är tillgänglig på nätet.
"Skadlig kod" betyder kod, filer, skript, agenter eller program som syftar till att göra skada, inklusive men inte enbart virus, maskar, tidsinställda bomber och trojanska hästar.
"Köpta tjänster": tjänster som Kunden köpt från företaget eller dess dotterbolag.
"Part eller parter" avser Kunden och Företaget eller respektive av dem.
"Tjänster" avser distribution av kundens reklam genom vår webbplats.
"Du" och "din" innebär Kunden
"Support" betyder stöd åt Kunden, som vi erbjuder via vår hjälpportal: help@aori.com.
"Länderna i vilka våra tjänster är tillgängliga": alla länder utom Ryssland.
"Användare" avses en person som är godkänd av Kunden att använda tjänsterna.
"Oss" och "vi" betyder Företaget.
"Webbplatsen" eller ”Hemsidan” betyder www.aori.com.

2. Tjänstetillgänglighet
Tjänsterna är endast avsedd att användas av personer bosatta i Länderna i vilka våra tjänster är tillgängliga. Vi kan inte erbjuda våra tjänster åt personer utanför Länderna i vilka våra tjänster är tillgängliga.

3. Din status
 Genom att acceptera detta avtal och beställning via vår hemsida, garanterar du att:
3.1 du juridiskt kan ingå bindande avtal; och
3.2 du är minst 18 år gammal,
3.3 du är bosatt i en av Länderna i vilka våra tjänster är tillgängliga; och
       3.4 du loggar in på sidan från det landet.

4. Hur avtalet upprättas mellan dig och företaget
4.1 När du har läst och godkänt villkoren i detta avtal kan du registrera dig på vår hemsida. När du är klar med registreringen på vår hemsida får du ett e-postmeddelande med bekräftelse av din registrering och inloggningsuppgifter.
4.2 Genom att acceptera detta avtal godkänner du härmed också att du har läst, förstått och accepterat Affiliates Villkor.
4.3 Avtalet kommer att finnas tillgängligt på nätet på ditt konto så länge som du som Kund har en giltig prenumeration eller ett giltigt avtal.

5. Företagets förpliktelser
5.1 Företaget kommer att (a) göra tjänster och innehåll tillgängliga för kunden i enlighet med detta avtal, (b) erbjuda Kunden teknisk support för de köpta tjänster utan ytterligare avgifter, och (c) vidta alla kommersiellt rimliga ansträngningar för att göra onlineköpta tjänster tillgängliga 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, med undantag av planerade driftstopp som systemet kan kräva vid vissa tidpunkter.
5.2 Företaget ansvarar inte om någon eller några tjänster inte är tillgängliga på grund av handling av regeringen, naturkatastrofer, översvämning, eldsvåda, jordbävning, politiska oroligheter i landet, terrorhandling, strejk eller annat arbetsproblem, internetleverantörens misslyckande eller försening, eller DoS-attack (denial-of-service attack).
5.3 Företaget kommer att uppehålla administrativa, fysiska och tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda konfidentiell information som beskrivs i avtalet.
5.4 Skyddsåtgärder kommer att omfatta, men kommer inte att begränsas till, åtgärder för att förhindra åtkomst, användning, ändring eller avslöjande av data av företagets personal utom (a) för att leverera de köpta tjänsterna, förhindra tekniska problem eller erbjuda service, (b) att följa gällande lagstiftning, enligt vad som är rådande vid varje tidpunkt. Med godkännandet av avtalet samtycker Kunden till att företaget får lämna ut sådan information som enligt lag kan begäras ut.
5.5 Vi kommer att vara ansvariga för hur företagets personal och entreprenörer presterar, om inte annat anges häri.

6. Kundens förpliktelser
6.1 Kunden publicerar annonser via vår webbplats på egen risk och han åtar sig allt ansvar för deras innehåll i fall de skulle strida mot tillämplig lag i någon av Länderna i vilka våra tjänster är tillgängliga.
6.2 Kunden förbinder sig att använda tjänsten/tjänsterna enligt gällande villkor, även om villkoren skulle förändras i enlighet med vad som beskrivits i avtalet. Vidare är Kunden ansvarig för den behöriga användarens åtgärder och/eller försummelser.
6.3 Kunden är införstådd med att i händelse av otillåten eller olaglig användning, kommer avtalet sägas upp i enlighet med villkoren i detta avtal.
6.4 Kunden måste betala företaget i god tid för varje Köpt tjänst.
6.5 Kunden är ansvarig för riktigheten, kvaliteten och lagligheten av data och på vilket sätt de har förvärvats.
6.6 Kunden förbinder sig att hantera inloggningsuppgifter för användaren på ett säkert sätt för att förhindra obehörig åtkomst till eller användning av tjänster och innehåll.
6.7 Kunden förbinder sig att underrätta företaget omedelbart vid obehörig åtkomst eller användning av tjänster och innehåll.
6.8 Kunden förbinder sig att inte
(a) tillåta någon användning av tjänsterna av någon annan än kunden,
(b) använda tjänsten för att distribuera intrång, ärekränkande eller på annat sätt olagligt eller skadegörande material,
(c) distribuera material i strid mot tredjeparts rätt till privatliv eller använda en tjänst för att distribuera skadlig kod,
(d) störa integriteten eller prestandan av någon tjänst eller några av tredjeparts uppgifter däri,
(e) försöka att få obehörig åtkomst till någon tjänst eller innehåll eller dess relaterade system eller nätverk,
(f) tillåta direkt eller indirekt tillträde till eller användning av någon tjänst eller något innehåll på ett sätt som kringgår gränserna för avtalsenlig användning.
(g) kopiera en tjänst eller någon del, egenskap, funktion eller något användargränssnitt därav
(h) kopiera innehåll med undantag för vad som tillåts i avtalet eller i en beställningsblankett eller Dokumentationen,
(i)utforma eller avspegla någon del av tjänsten eller innehållet, annat än i utformningen på Kundens eget intranät eller på annat sätt för Kundens egna interna affärsändamål eller vad som tillåts i Dokumentationen,
(j) få tillgång till någon tjänst eller något innehåll för att bygga en konkurrerande produkt eller tjänst, eller
(k) dekonstruera någon tjänst.
6.9 Kunden är införstådd med att om innehållet i hans annons inte uppfyller tillämplig lagstiftning och/eller Affiliates Villkor, kommer reklamen att bli suspenderad till dess Kunden vidtar åtgärder för att rätta till innehållet så att det överensstämmer med den tillämpliga lagstiftning och/eller Affiliates Villkor. En icke uttömmande riktlinje angående vad som är förbjudet finns att hitta i bilaga A.

7. AVGIFTER OCH BETALNING för köpta tjänster
7.1 Efter registreringen får Kunden tillgång till ett onlinekonto där han kan göra köp av tjänster efter den nedan beskrivna processen:
7.1.1 För att publicera en annons måste Kunden först göra en insättning av det belopp som han vill använda för tjänster via vår hemsida.
7.1.2 Betalningen sker online och följer de nödvändiga steg som finns tillgängliga på vår webbplats. Kunden har möjlighet att betala med bankkort, Pay Pal eller banköverföring.
7.1.3 Om du väljer att göra en direktbetalning till bankkontot, måste du se till att du hänvisar till det specifika numret som finns på den elektroniska faktura som du kommer att få enligt punkt 7.1.14 nedan.
7.1.4 Före betalning kommer vår webbplats att generera en elektronisk faktura i kundens namn, vilken kommer att sändas till kunden via e-post.
7.1.5 Vid mottagandet av det insatta beloppet får du ett kvitto för de medel som deponerats, via e-post inom 56 timmar, om du inte underlåter att uppge referensnummer enligt paragraf. 7.1.3 ovan.
7.2 Prissättningen som anges för var och en av tjänsterna kommer att inkludera mervärdesskatt (moms) enligt de regler som gäller på Cypern. Om Kunden vill använda systemet med omvänd skatteskyldighet ska det meddelas till oss via help@aori.com.
7.3 Om Kunden inte vill använda det belopp som finns på hans konto för tjänster inom vår webbplats kan han skicka ett e-postmeddelande till help@aori.com och begära återbetalning av de tillgängliga medlen. Medlen kommer att återbetalas till det konto som pengarna togs emot ifrån inom 15 dagar, förutsatt att Kunden kommer att ge vårt företag fullständiga bankuppgifter och andra uppgifter som begärs som gör det möjligt för vårt företag att återbetala medlen .

8. Immateriella rättigheter och LICENSER
8.1 Med förbehåll för de begränsade rättigheter som uttryckligen har garanterats ​​nedan, förbehåller sig företaget och våra samarbetspartners rätten, titel och intressen i och för Tjänsterna och innehåll, inklusive alla tillhörande immateriella rättigheter.
8.2 Härmed klargörs att genom köp av någon tjänst, blir du inte tillåten eller garanterad rätt till någon av företagets eller licensgivarnas immateriella rättigheter.
8.3 Kunden beviljar härmed till företaget och dess Affiliates en tidsbegränsad licens att vara värd, kopiera, överföra och visa innehållet i hans annonser publicerade via vår hemsida, om det är nödvändigt för företaget och dess Affiliates för att tillhandahålla tjänster i enlighet med detta avtal, utan att företaget eller dess Affiliates ska behöva betala någon royalty eller någon annan avgift för en sådan användning. Detta tillstånd av Kunden till Företaget förblir giltigt så länge som tjänsterna tillhandahålls eller de är tillgängliga för att testa gratis.

9. SEKRETESS
9.1 Definitionen i detta avsnitt gäller i detta avtal.

Konfidentiell information: All information, oavsett om den är teknisk eller kommersiell (inklusive alla specifikationer, ritningar och konstruktioner, skriftligen, på skiva, muntligt eller genom inspektion av dokument eller i enlighet med diskussioner mellan parterna), där informationen:

(a) är att betraktas som konfidentiell vid tidpunkten för ett offentliggörande; eller
(b) rimligen borde betraktas som konfidentiell med tanke på typen av information eller omständigheterna kring ett utlämnande.

Varje part skall skydda den andra partens konfidentiella information av mot obehörigt avslöjande genom att använda samma grad av omsorg som behövs för att bevara och värna om sin egen konfidentiella information av liknande karaktär, åtminstone till en rimlig grad av omsorg.
Konfidentiell information kan lämnas ut av den mottagande parten till sina anställda, dotterbolag och professionella rådgivare, förutsatt att mottagaren är bunden skriftligen att bibehålla sekretessen för den konfidentiella informationen som tas emot.
De skyldigheter som anges i denna punkt skall inte gälla konfidentiell information som den mottagande parten kan bevisa:

(c) är eller har blivit allmänt känd annat än genom brott mot denna klausul, eller
(d) var bekant för den mottagande parten före offentliggörandet av den andra parten; eller
(e) togs emot av den mottagande parten från en oberoende tredje part som har full rätt att röja information, eller
(f) har utvecklats självständigt av den mottagande parten; eller
(g) har begärts ut av en statlig myndighet, under förutsättning att den part som är föremål för ett sådant krav, snabbt ger motparten skriftligt meddelande om kravet.
9.5 skyldigheter sekretess i denna klausul skall inte påverkas av utgången eller uppsägning av avtalet.

10. MEDDELANDEN
Alla meddelanden från kunden till företaget ska skickas till help@aori.com. Företaget kan skicka meddelanden till kunden via den e-postadress som han lämnat till oss. Meddelanden kommer att anses vara mottagna och kommer att tas omhand omedelbart, när de publiceras på vår hemsida, eller inom 24 timmar när meddelandet sker via e-post. För att bevisa att meddelandeservice är utförd, är det ett tillräckligt bevis att en sådan e-post har skickats till adressatens angivna e-postadress.

11. Affiliates
11.1 Affiliates har ingått ett avtal med företaget, enligt vilken Affiliates tillåter och accepterar att när kunden accepterar detta avtal, så är också Affiliate bundna av detta avtal att erbjuda de köpta tjänsterna till kunden, förutsatt att innehållet i reklamen är i linje med gällande lagar och Affiliates Villkor.
11.2 Kunden förbinder sig härmed att följa företagets och Affiliates villkor, även om de förändras i enlighet med vad som beskrivits i avtalet, under förutsättning att de nämnda ändringarna publiceras på vår hemsida och/eller på kontot på vår hemsida.

12. ÖMSESIDIG SKADEERSÄTTNING
12.1 Kunden kommer att försvara Företaget mot alla anspråk, krav, begäranden eller förfaranden som görs eller väckts mot företaget av en tredje part, som hävdar att data, eller användning av tjänster eller innehåll i strid med detta avtal, bryter mot eller förskingrar sådan tredje parts immateriella rättigheter eller bryter mot gällande lagar, och kommer att ersätta företaget för eventuella skador, advokatkostnader och kostnader som slutligen tilldelas mot oss som ett resultat av sådana domstolsförfaranden, eller för något belopp som betalats av företaget i enlighet med en av domstol godkänd reglering av ett sådant påstående (det "Mottagna kravet").
12.2 Företaget förbinder sig att (a) omedelbart skriftligt meddela kunden om mottagna krav, (b) ge Kunden ensam kontroll över försvaret och uppgörelse av mottagna krav (förutsatt att en sådan lösning inte kommer att innebära någon skuld i företaget) och (c) tillhandahålla Kunden rimlig assistans vid utarbetandet av försvaret, på Kundens bekostnad.

13. Vår rätt att ändra dessa VILLKOR
13.1 Företaget har rätt att revidera och ändra dessa villkor från tid till annan för att avspegla förändringar i marknadsförhållandena som påverkar vår verksamhet, förändringar i teknik, förändringar i betalningsmetoder, förändringar i tillämpliga lagar och myndighetskrav och förändringar i vårt systems kapacitet eller någon annan förändring om företaget anser det lämpligt.
13.2 Kunden samtycker till att omfattas av den policy och de villkor som gäller vid den tidpunkt då du beställer produkter från oss, såvida inte någon förändring i dessa policys eller villkor krävs för att följa lagen eller statlig myndighet (i de fall det påverkar order som tidigare gjorts av dig), eller om vi meddelar dig om förändring i dessa policys eller villkor, i vilket fall vi har rätt att anta att du har accepterat ändring av villkoren, såvida du inte meddelar oss om motsatsen inom 7 arbetsdagar från mottagandet.

14. VILLKOR OCH UPPSÄGNING
14.1 Detta avtal börjar gälla det datum Kunden registrerar sig i Aori-systemet och det fortsätter att gälla fram till utgångsdatum för uppsägning av abonnemang.
14.2 Detta avtal förnyas automatiskt för ytterligare perioder motsvarande ett år, såvida inte någon av parterna ger den andra anmälan om icke-förnyelse minst 30 dagar före utgången av den aktuella abonnemangsperioden.
14.3 En part kan säga upp detta avtal (i) med 30 dagars skriftligt varsel till den andra parten oavsett anledning eller utan anledning, eller (ii) om den andra parten blir föremål för en konkursansökan eller något annat förfarande som rör insolvens, konkurs , likvidation eller överlåtelse till förmån för borgenärer.
14.4 Om avtalet sägs upp av Kunden i enlighet med denna del av avtalet kommer företaget att återbetala till Kunden eventuella förbetalda avgifter som anges av paragraf. 7 ovan.
14.5 Vid avslut av Köpt tjänst på begäran av Kunden, kommer Data att finnas tillgänglig för kunden att ladda ner under en period av 30 dagar från dagen för uppsägningen. Tidpunkten för avslutande av tjänst bör betraktas som den dag då uppsägningen upphör.
14.6 Om en inaktiv kund inte köper någon tjänst, kan företaget avsluta hans konto utan förvarning. Om företaget väljer att inte ta bort kontot för en inaktiv kund, är parterna härmed överens om att företaget kan ta ut en avgift för den inaktiva kunden med € 3,00 eller $ 4,00 per månad för att upprätthålla kontot.

15. DATAINSAMLING /SKYDD
15.1 Företaget följer bestämmelserna i EU-direktivet 2000/31/EG enligt Europaparlamentet, eftersom lokala bestämmelser kan variera beroende på var man har sin verksamhet som Mere Conduit (enligt definitionen i artikel 12 i direktivet) och i samband med Caching (enligt definitionen i artikel 13 i direktivet).
15.2 Företaget följer bestämmelserna i EU: s direktiv 95/46/EG enligt Europaparlamentet och Europarådet från den 24 oktober 1995, om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter som antagits för behandling av personuppgifter (skydd för enskilda) 2001 års lag.
15.3 AORI samlar in personlig information (fullständigt namn, postadress, e-postadress, mobilnummer, skypenamn) när du registrerar dig hos AORI, och kommer att behålla uppgifterna så länge som du är registrerad medlem hos AORI.
15.4 AORI kan dela din information med sina affiliates endast för att förse dig med våra tjänster.
15.5 AORI kommer att ta emot och automatiskt registrera information när du använder vår hemsida, såsom din IP-adress, plats osv.
15.6 Genom att acceptera villkoren i avtalet och fortsätta med användning av våra tjänster, samtycker Kunden till bearbetning och lagring av dennes personliga och andra uppgifter vid tillhandahållande av tjänster inom ramen för avtalet.

 

16. AVSKILJBARHET
Om något av villkoren i detta avtal, genom beslut av en behörig myndighet eller på grund av lagförändring, förklaras som ogiltig, olaglig eller ogenomförbar i någon utsträckning, kan ett sådant villkor, tillstånd eller bestämmelse skiljas från återstående villkor, tillstånd eller bestämmelser, vilka kommer att fortsätta att gälla i den fulla utsträckning som lagen tillåter.

17. ANSVARSBEGRÄNSNING
17.1 Parterna är överens om att ingen av parterna, ska göra ett anspråk på ersättning i någon konflikt som kan uppkomma utifrån detta avtal, som överstiger det totala beloppet av vad kunden betalar till företaget under 12 månader före detta anspråk.
17.2 Under inga omständigheter kommer företaget eller kunden att vara ansvarig för förlust av inkomst, förlust av intäkter eller indirekta, speciella, tillfälliga, följdriktiga skador, oavsett om det beror på en åtgärd som ingår i kontraktet eller en förseelse, och oavsett produktansvar, även om en part har underrättats om möjligheten till sådana skador enligt vad lagen tillåter.

18. Lag och rättskipning
Detta avtal regleras av Cyperns lag och parterna underkastar sig rättskipning inom Republiken Cypern. Eventuella tvister som kan uppstå inom ramen för detta avtal skall lösas endast genom domstolarna i Republiken Cypern.
Detta avtal finns på engelska och på svenska. Om det skulle finnas någon skillnad mellan versionerna av detta avtal på svenska och på engelska, ska versionen på engelska vara den gällande.

19. Bankkonto
Bankkonto i Företaget (som avses i detta avtal som bankkonto) är:
CY21002001950000357025103454 (EUR)
CY96002001950000357025103462 (USD)
Bankens namn: Bank of Cyprus
SWIFT: BCYPCY2N
Mottagaren: AORI Technologies Limited


Bilaga A
Obehörigt Innehåll
AORI och dess affiliates skall inte tillåtareklam för något innehåll
 som ser ut att vara relaterad till:

1. Kränkande/ Olämpligt innehåll:

1.1 Hat, våld, trakasserier, rasism, sexuell, religiös eller politisk intolerans, innehåll som är sannolikt att chockera eller väcka avsky hos allmänheten, mobbning eller trakasserier av en individ eller grupp, rasdiskriminering, hatgrupper, grafisk brottsplats eller olycksbilder, djurplågeri, mord, självtillfogade skador, utpressning, försäljning eller handel med utrotningshotade arter.

2. Förfalskade varor
2.1 Främjande marknadsföring av förfalskade varor, såsom varumärken, logotyper och alla andra former av immateriella rättigheter.

3. Farliga och oärliga produkter eller tjänster
3.1 Såsom psykoaktiva substanser, utrustning för att underlätta narkotikamissbruk, vapen, ammunition, sprängämnen och fyrverkerier, instruktioner för att göra sprängämnen eller andra skadliga produkter; tobaksprodukter, droger (av någon form), mjukvara för hackning eller hackningsinstruktioner, tjänster för manipulation av webbplatser eller online-innehåll, falska dokument, akademiska fusktjänster


4. Oacceptabelt Användande

4.1 Användning av skadliga program eller mjukvara, "cloaking" eller
användande av andra tekniker för att dölja den verkliga destination som användare dirigeras till; "arbitrage" eller främjande av destinationer för det enda eller huvudsakliga syftet att visa annonser; främja "bro-" eller "gateway-" destinationer som enbart är utformade för att skicka användare någon annanstans; reklam med det enda eller huvudsakliga syftet att få tillgång till användarens offentliga sociala nätverk; "gaming" eller manipulerande av inställningarna i ett försök att kringgå våra politiska system


5. Begränsat innehåll
      Vi får inte tillåta något innehåll som är relaterat till:
1. Vuxeninriktat innehållet i någon form, om inte detta tillåts av Affiliates Villkor;
2. Alkoholhaltiga drycker;
3. Upphovsrättsskyddat material;
4. Främjande av spel;
5. Främjande av illegala organisationer;
6. Främjande av militära vapen;
7. Politiska kampanjer eller andra politiska budskap;
8. Generell reklam som avsikt att lura slutanvändaren;

Guidelines in Concluding the Subscription and Service Agreement

1. The Agreement is only available in the English Language and you can download and review it at www.aori.com;

2. If you have any questions in regards to the Agreement you may contact help@aori.com;

3. The way of conclusion of this Agreement can be found at Section 4 of the Agreement;

4. You can enter into the Agreement only if you reside in the Serviced Countries (as defined in the Agreement), you fulfil the requirement of Section 3 of the Agreement and you agree with the terms of the Agreement.

Subscription and Service Agreement

TABLE OF CONTENTS
1. DEFINITIONS

2. SERVICE AVAILABILITY

3. YOUR STATUS

4. HOW THE AGREEMENT IS FORMED BETWEEN YOU AND THE COMPANY

5.  THE COMPANY’S OBLIGATIONS

6.  OBLIGATIONS OF THE CLIENT

7.  FEES AND PAYMENT FOR PURCHASED SERVICES

8. INTELLECTUAL RIGHTS AND LICENSES

9. CONFIDENTIALITY

10. NOTICE

11. THE AFFILIATES

12. MUTUAL  INDEMNIFICATION

13. OUR RIGHT TO VARY THESE TERMS AND CONDITIONS

14. TERM AND TERMINATION

15. DATA COLLECTION/PROTECTION

16. SEVERABILITY

17. LIMITATION OF LIABILITY

18. LAW AND JURISDICTION

19.  BANK ACCOUNT


1. DEFINITIONS

"Affiliate" means any of the following (a) Google:  www.google.com, (b) Yandex: http://advertising.yandex.ru/ , (c) Facebook: www.facebook.com, (d) VKontakte: https://vk.com and (e) Odnoklassniki: https://target.mail.ru
“Affiliates Terms & Conditions” means  (a) for Google:  www.google.com/ads/policies. (b) for Yandex: http://advertising.yandex.ru/trebovaniya1.xml , (c) for Facebook: www.facebook.com/ad_guidelines.php , (d) for VKontakte: https://vk.com/exchange?act=office_help&terms=1 and (e) for Odnoklassniki: https://target.mail.ru/agency/doc/pravila
“Company” means AORI Technologies Limited registered under the laws of the Republic of Cyprus,  having a registration number HE335478 and having its registered office at  11, Kos, Anthoupoli, 2302, Nicosia, Cyprus and VAT number CY 10246022F.
“Client” means a person that registered on our website www.aori.com and within less than 180 days from the registration date have purchased a Purchased Service.
“Inactive Client” means a person that registered on the website www.aori.com but failed to purchase any Services within 180 days from  the registration date or the Purchased Service expired and for 180 days he failed to purchase any new Service.
“Agreement” means this agreement.
 “Content” means the information obtained by the Company from its content licensors or publicly available sources and provided to the Client, as described below.
“Data” means any information or materials have been received by the Company from the Client under this Agreement.
“Documentation”  means  the Company’s  online  user  guides,  documentation,  help, and training  materials,  as  updated  from time to time, and are accessible online through the following link ………………………..
“Malicious  Code”  means  code,  files,  scripts,  agents  or  programs  intended  to  do  harm,  including but not limited to viruses,  worms, time bombs and trojan horses.
"Purchased  Services"  means  Services  that the Client  purchased from the Company  or its  Affiliate.
“Party or Parties” means the Client and the Company or one of them respectively.
“Services” means advertising placed by the Client using our Website.
“you”, “yours” means the Client
“Support” means Client’s care, provided through our online support portal help@aori.com.
“Serviced Countries” means all countries except Russian Federation.
“User”  means  an  individual  who  is  authorised  by the Client to  use  the  Services.
“us”,  “we” means the Company
“Website” means www.aori.com
2. Service availability
The Services are only intended for use by people resident in the Serviced Countries. We cannot provide Services for persons outside the Serviced Countries.  
3. Your status
 By accepting this Agreement and placing an order through our Website, you warrant that:
3.1 You are legally capable of entering into binding contracts; and
3.2 You are at least 18 years old;
3.3 You are resident in one of the Serviced Countries; and
       3.4 You are accessing our site from that country.
4. How the Agreement is formed between you and the company
4.1 After reading and accepting the terms and conditions of this Agreement you can register on our Website.  Once you complete the registration on our Website you will receive an email with your registration and log-in details.
4.2 By accepting this Agreement you hereby agree also that you have read, understood and accepted the Affiliates Terms & Conditions.
4.3 The Agreement will be available online within your account for as long as the subscription of the Client is valid.

5. THE COMPANY’S OBLIGATIONS

5.1 The Company will  (a)  make  the  Services  and  Content  available  to  the Client   pursuant  to  this Agreement, (b)  provide   Support for the  Purchased  Services without any further fees,  and  (c)  take all  commercially  reasonable  efforts  to  make  the online  Purchased  Services  available  24  hours  a  day,  7  days  a  week,  except  for: planned  downtime  as the system may require from time to time

5.2 The Company is not responsible if the any of the Service/s is not available  due to  an  act  of  God,  act  of  government,  flood,  fire, earthquake,  civil  unrest,  act  of  terror,  strike  or  other  labour  problem, internet service provider failure or  delay, or  denial of  service attack.

5.3 The Company will  maintain  administrative,  physical,  and  technical  safeguards  for  protection  of  confidential information  as  described  in  the  Agreement.

5.4   The  safeguards  will include, but will not be limited to, measures for preventing  access, use, modification or disclosure of  the Data by the personnel of the Company except  (a)  to  provide  the  Purchased  Services  and  prevent  or  address  Service  or  technical  problems,  (b)  to comply with the applicable law as it may be from time to time.  With the acceptance of the Agreement the Client agrees and permits the Company to disclose any such information as the law may provide from time to time.

5.5  We  will  be  responsible  for  the  performance  of  the Company’s  personnel  and contractors  except as otherwise specified herein.


6. OBLIGATIONS OF THE CLIENT
6.1 The Client will place any advertisements using our Website on his own risk and he undertakes all responsibility for their content in case it contradicts with any applicable law in any of the Serviced Countries.
6.2 The Client undertakes to use the Service/s as per the terms and conditions, as these may alter from time to time. Further the Client is responsible for the actions and or omission of the authorised User.
6.3 The Client understands and agrees that in case of any unauthorised or illegal use, the Agreement will be terminated under the terms of this Agreement.  
6.4 The Client must pay the Company timely for any Purchased Service.
6.5 The Client is responsible for the  accuracy,  quality  and  legality  of  the  Data  and  the  means  by  which  they have been acquired.
6.6 The Client undertakes to keep safe the log-in details for the User in order to prevent any unauthorized access to or use of the Services and Content.
6.7 The Client undertakes to inform the Company immediately in case of any unauthorised access or use of the Services and Content.
6.8 The Client undertakes that will not (a) allow any use of the Services  by anyone else apart from the Client, (b) use the  Service  to distribute  infringing,  libellous,  or  otherwise  unlawful  or  tortious  material,  (c)  distribute material  in violation  of  third-party  privacy  rights or  use  a  Service  to  distribute  Malicious  Code, interfere  with, (d) disturb  the  integrity  or  performance  of  any  Service  or  third-party  data  contained  therein,  (e)  attempt  to  gain unauthorised  access  to  any  Service  or  Content  or  its  related  systems  or  networks,  (f)  permit  direct  or  indirect  access to  or  use  of  any  Service  or  Content  in  a  way  that  circumvents  a  contractual  usage  limit,  (g)  copy  a  Service  or  any part,  feature,  function  or  user  interface  thereof,  (h)  copy  Content  except  as  permitted  herein  or  in  an  Order  Form  or the  Documentation,  (i)  frame  or  mirror  any  part  of  any  Service  or  Content,  other  than  framing  on  Client’s’ own  intranets or  otherwise  for  the Client’s own internal  business purposes or  as  permitted in the  Documentation,  (j) access  any Service  or Content  in  order  to  build  a  competitive  product  or  service,  or  (k)  reverse  engineer  any  Service.
6.9 The Client understands and agrees that in case the content of his advertisement does not comply with any applicable legislation and/or the Affiliates Terms & Conditions, such advertisement will be suspended until the Client takes steps to correct the content so as to comply with applicable legislation and/or the Affiliates Terms & Conditions. A none exhaustive guideline as what is prohibited appears hereto as Appendix A.


7.  FEES AND PAYMENT FOR PURCHASED SERVICES
7.1  After registration the Client will have access on his online account where he will be able to make a purchase of Services following the below described process:
7.1.1 For placing an advertisement the Client will need first to        deposit the amount he wishes to use for Services through our Website.

7.1.2 The payment will be taking place online following the steps provided from time to time on our Website. The Client is able to pay by bank card, Pay Pal or bank transfer.

7.1.3 In case you choose to make a direct payment to the Bank Account, you must make sure that you make reference to the distinct number of the electronic invoice you will receive as per the below paragraph, 7.1.14.

7.1.4 Our Website will be generating an electronic invoice on the name of Client prior to the payment which will be communicated to you via email.

7.1.5 Upon receipt of the deposited amount you will receive a receipt for the funds deposited, via email within 56 hours, unless you fail to make the relevant reference as per par. 7.1.3 above.

7.2 The pricing quoted for each of the Services will include Value Added Tax (VAT) as this may be from time to time at the Republic of Cyprus. If the Client would like to use the reverse charge system it should be communicated to us at  help@aori.com.
7.3 If the Client does not wish to use the amount maintained within his account with our Website he can send an email at help@aori.com requesting return of the available funds. The funds will be returned to the account from which the funds were received within 15 days provided that the Client will provide our Company with the full bank details and any other details requested that will enable our Company to return the funds.

8. INTELLECTUAL RIGHTS AND LICENSES
8.1  Subject  to  the  limited  rights  expressly  granted  hereunder,  the Company   and  our  Affiliates, reserve  all  of  their  rights,  title  and  interest  in  and  to  the  Services  and  Content,  including  all  of  the  related intellectual property rights.
8.2 It is hereby clarified that by the purchase of any Service you are not permitted and you are not granted rights to any of the intellectual property of the Company or its licensors.
8.3 The Client hereby grants to the Company and  our  Affiliates  a  limited-term  license  to  host,  copy,  transmit  and  display  the content of his advertisements placed through our Website as  necessary  for  the Company and its Affiliates  to  provide  the  Services  in  accordance  with  this Agreement without the Company or its Affiliates having to pay any royalties or any other fee for such use. This permission by the Client to the Company remains valid for as long as the Services are provided or the free trial.
9.   CONFIDENTIALITY
9.1 The definition in this clause applies in this Agreement.
Confidential Information: all information, whether technical or commercial (including all specifications, drawings and designs, disclosed in writing, on disc, orally or by inspection of documents or pursuant to discussions between the parties), where the information is:
(a) identified as confidential at the time of disclosure; or
(b) ought reasonably to be considered confidential given the nature of the information or the circumstances of disclosure.
9.2 Each party shall protect the Confidential Information of the other party against unauthorised disclosure by using the same degree of care as it takes to preserve and safeguard its own confidential information of a similar nature, being at least a reasonable degree of care.
9.3 Confidential Information may be disclosed by the receiving party to its employees, affiliates and professional advisers, provided that the recipient is bound in writing to maintain the confidentiality of the Confidential Information received.
9.4 The obligations set out in this clause  shall not apply to Confidential Information that the receiving party can demonstrate:
(c) is or has become publicly known other than through breach of this clause; or
(d) was in the possession of the receiving party prior to disclosure by the other party; or
(e) was received by the receiving party from an independent third party who has full right of disclosure; or
(f) was independently developed by the receiving party; or
(g) was required to be disclosed by a governmental authority, provided that the party subject to such requirement to disclose gives the other party prompt written notice of the requirement.
9.5 The obligations of confidentiality in this clause shall not be affected by the expiry or termination of this agreement.

10. NOTICES
 All notices given by you to the Company must be given to help@aori.com.  The Company may give notice to the Client at the e-mail address you provide to us.  Notice will be deemed received and properly served immediately when posted on our website, 24 hours after an e-mail is sent.  In proving the service of any notice, it will be sufficient to prove, that such e-mail was sent to the specified e-mail address of the addressee.

11. THE AFFILIATES
11.1 The Affiliate has entered into an agreement with the Company, under which the Affiliate allows and accepts that once the Client accepts this Agreement the Affiliate is also bound by this Agreement so as to provide the Purchased Services to the Client provided that the content of the advertisement is in line with the applicable laws and the Affiliates Terms & Conditions.
11.2 The Client hereby agrees to be bound by the terms and conditions of the Company and the Affiliates as they may alter from time to time provided the said amendments are published on our Website and or the account held with our Website.
12. MUTUAL  INDEMNIFICATION
12.1 The Client will  defend  the Company  against  any  claim,  demand,  suit  or  proceeding  made  or  brought against the Company  by a third party alleging that  the Data, or the use of any Service or Content in breach of this Agreement, infringes or  misappropriates such third  party’s intellectual  property rights  or violates applicable law, and  will  indemnify  the Company  from  any  damages,  attorney  fees  and  costs  finally  awarded  against  Us  as  a  result  of any such court proceedings,  or for any amounts  paid  by  the Company  under  a court-approved settlement of such a claim (the “Received Claim”).
12.2 The Company agrees to  (a) promptly provide a written  notice  of  the Received Claim, (b) give  to the Client the  sole  control  of  the  defence  and  settlement  of  the Received Claim (provided such settlement will not impose any liability on the Company), and (c) provide the Client  reasonable assistance in the preparation of the defence,  at  the Client’s   expense.

13. OUR RIGHT TO VARY THESE TERMS AND CONDITIONS
13.1 The Company has the right to revise and amend these terms and conditions from time to time to reflect changes in market conditions affecting our business, changes in technology, changes in payment methods, changes in relevant laws and regulatory requirements and changes in our system's capabilities or any other change the Company sees fit.
13.2 The Client agrees that will be subject to the policies and terms and conditions in force at the time that you order products from us, unless any change to those policies or these terms and conditions is required to be made by law or governmental authority (in which case it will apply to orders previously placed by you), or if we notify you of the change to those policies or these terms and conditions (in which case we have the right to assume that you have accepted the change to the terms and conditions, unless you notify us to the contrary within 7 working days of receipt).

14. TERM AND TERMINATION
14.1  This Agreement commences on the date the Client registers in Aori system and it remain valid until the expiration or termination of the subscription.
14.2  This Agreement  will  automatically  renew  for additional  periods  equal  to  one  year,  unless  either  party gives  the  other  notice  of  non-renewal  at  least  30  days  before  the  end  of  the  relevant  subscription  term.  
14.3 A party may terminate this Agreement (i) by 30 days' written notice to the other party for any reason or no reason; or (ii) if the other party becomes the subject of a petition in bankruptcy or any other proceeding relating to insolvency, receivership, liquidation, or assignment for the benefit of creditors.
14.4 If  this  Agreement  is terminated  by  the Client  in  accordance  with  this section  of the Agreement the Company  will  return to the Client  any  prepaid  fees as provided by par. 7 above.  
14.5 Upon request by the Client to terminate the Purchased Service the Data will be available for the Client to download them for a period of 30 days as from the termination date. It is clarified that the termination date should be considered the day that the termination notice expires.
14.6 If any Inactive Client fails to purchase any Service, the Company can proceed with the termination of his account without any prior notice. If the Company opt not to delete the account of an Inactive Client, it is hereby agreed that the Company may charge the Inactive Client €3.00 or $4.00 per month for maintaining the account live.
15. DATA COLLECTION/PROTECTION
15.1 The Company complies with the provisions of the EU Directive 2000/31/EC of the European Parliament, as it may alter form time to time in connection where the Company acts as Mere Conduit (as defined in Article 12 of the Directive)  and in connection to Caching  (as defined in Article 13 of the Directive).
15.2 The Company complies with the provisions of the EU Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data as  adopted by the Processing of Personal Data (Protection of Individuals) Law of 2001.
15.3 AORI collects personal information when you register with AORI  and will keep them for as long as you are a registered member of AORI.
15.4 AORI may share your information with its Affiliates only to the extent needed to provide you with the Services.
15.5 AORI will be receiving and record automatically while using our Website information such as  your  IP address, location etc.
15.6 By accepting the terms and conditions of this Agreement and proceeding with the use of our Services, the Client agrees to the processing and storage of his personal and other data in the provision of services under the Agreement.
 
16. SEVERABILITY
If any of the terms and conditions of this Agreement are determined by any competent authority or due to the change of law, to be invalid, unlawful or unenforceable to any extent, such term, condition or provision will to that extent be severed from the remaining terms, conditions and provisions which will continue to be valid to the fullest extent permitted by law.

17. LIMITATION OF LIABILITY
17.1 The parties agree that neither party, no claim to a single incident arising out of this Agreement will exceed the total amount paid by the Client to the Company during 12 months prior to the claim.
17.2 Under no circumstances, the Company or the Client will be responsible for any loss of income,  revenues  or  indirect,  special,  incidental, consequential,  cover  or  punitive  damages,  whether  an  action  is  in  contract  or  tort  and regardless  of  the  theory  of  liability,  even  if  a  party  has  been  advised  of  the  possibility  of  such damages as permitted by the applicable laws.  

18. Law and jurisdiction
This Agreement is governed by Cyprus Law and the parties submit to the jurisdiction of the Republic of Cyprus. Any dispute that may arise under this Agreement shall be resolved only by the Courts of the Republic of Cyprus.

19. Bank Account
The bank account of the Company (referred to in this agreement as the Bank Account) is:
CY21002001950000357025103454 (EUR)
CY96002001950000357025103462 (USD)
Bank Name: Bank of Cyprus

Swift Code (BIC): BCYPCY2N
Beneficiary: AORI Technologies Limited


Appendix A
Disallowed Content
AORI and its affiliates shall not allow advertising of any content  
 that will appear to be related to:

1. Offensive / Inappropriate content:

1.1 Hatred, violence, harassment, racism, sexual, religious, or political intolerance, content that's likely to shock or disgust the general public,  bullying or intimidation of an individual or group, racial discrimination, hate group paraphernalia, graphic crime scene or accident images, cruelty to animals, murder, self-harm, extortion or blackmail, sale or trade of endangered species.

2. Counterfeit goods
2.1   The promotion promotion of counterfeit goods including trademarks, logos and any other form of intellectual property.

3. Dangerous and Dishonest products or services
3.1  Such as psychoactive substances,  equipment to facilitate drug use, weapons, ammunition, explosive materials and fireworks, instructions for making explosives or other harmful products; tobacco products, recreational drugs (of any form), hacking software or instructions, services for manipulation of websites or online contents, fake documents,  academic cheating services


4. Unacceptable Use

4.1 The use of malicious applications  or software,  "cloaking" or  
using other techniques to hide the true destination that users are directed to; "arbitrage" or promoting destinations for the sole or primary purpose of showing ads; promoting "bridge" or "gateway" destinations that are solely designed to send users elsewhere; advertising with the sole or primary intent of gaining public social network endorsements from the user; "gaming" or manipulating settings in an attempt to circumvent our policy systems


5. Restricted content
      We shall not allow any content that is related to:
1. Adult-oriented content of any form unless so  allowed by the Affiliates Terms & Conditions ;
2. Alcoholic beverages;
3. Copyrighted content;
4. Promotion of gambling;
5. Promotion of illegal organisations;
6. Promotion of military weapons;
7. Political campaigns or other political messages;
8. Generic advertisements that intent to fool the end users;